POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest FATIC B.Drabik spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Uprawnej 24, 02-967 (dalej: FATIC).

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

Gromadzenie danych osobowych

Gromadzimy i przechowujemy następujące dane na temat użytkowników:

Informacje przekazywane przez użytkownika:

 • email;
 • imię, nazwisko;
 • adres dostawy zamówienia;
 • numer telefonu;
 • data urodzenia;

Dane gromadzone przez nas automatycznie (mogą ale nie muszą obejmować):

 • identyfikatory urządzeń lub inne unikalne identyfikatory na przykład adres ip, imei, imsi;
 • informacje na temat przeglądarki;
 • historię kontaktów z naszą obsługą klienta - daty, godziny, przyczyny kontaktu, preferowana forma komunikacji;

Informacje z innych źródeł:

Wśród podmiotów będących takim źródłem danych można wymienić na przykład dostawców usług płatniczych, którzy przekazują nam aktualne informacje o metodzie płatności w oparciu o stosunek łączący ich z użytkownikiem oraz dane takie jak imię, nazwisko, dane adresowe, informacje o realizacji płatności.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W zależności od konkretnej sytuacji, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane dla różnych celów i na podstawie różnych przepisów prawa.

Również okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Świadczenie usług

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może być związane ze świadczeniem przez Fatic usług oferowanych w sklepie internetowym https://www.fatic.pl/ dla celu realizacji zamówień.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w takim wypadku jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia,
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdzie dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, a także przepisów związanych z dochodzeniem roszczeń.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest przetwarzanie danych osobowych dla celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług.

Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez czas niezbędny do realizacji usług,

przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa oraz

przez okres niezbędny dla celów obrony i dochodzenia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Korzystanie ze strony internetowej

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu korzystania ze strony internetowej https://www.fatic.pl/ jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolonie wyrażona przez Ciebie zgoda na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów w celach otrzymywania ofert marketingowych,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z korzystaniem z Sklepu, czyli w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na poprawie funkcjonalności Sklepu, w tym poprzez udzielanie pomocy Użytkownikowi w zakresie korzystania z usług.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług, w tym rejestracji konta oraz otrzymywania ofert marketingowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji usług za pomocą Sklepu oraz przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookies na urządzeniach Usługobiorcy. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt. 2 w zw. Z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, aby ciasteczka nie były zapisywane w pamięci urządzeń, Użytkownik powinien w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Formularze kontaktowe, kontakt telefoniczny i korespondencja mailowa

W przypadku kierowania do Fatic korespondencji, dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony na stronie https://www.fatic.pl/ formularz, zapytania przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub złożonego drogą telefoniczną. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do FATIC z prośbą o udzielenie informacji oraz obsługa zgłoszenia, którego dotyczy korespondencja. 

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji między Tobą, a Fatic.

W związku z obsługą zapytań i prowadzeniem korespondencji, dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego zapytania, skargi lub wniosku Użytkownika skierowanego do Fatic, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od otrzymania określonej wiadomości i nie dłużej niż przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom- odrębnym administratorom danych osobowych lub podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu i na rzecz Fatic. Przekazywanie danych obejmuje w szczególności przekazywanie danych usługodawcom płatności w celu realizacji płatności za pośrednictwem wybranego przez Ciebie pośrednika płatności elektronicznej; firmom kurierskim w celu realizacji dostawy zamówienia

Ponadto Fatic może udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: fatic@fatic.eu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego sklepu internetowego.